Avatud internetipunkt

4 arvutit, mustvalge printer, skänner, paljundusmasin.

Alates 18. maist 2006 saab raamatukogu ruumides kasutada tasuta WiFi ühendust.

Avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri

§ 14. Raamatukogu juhataja/raamatukoguhoidja kohustused

Raamatukogu juhataja/raamatukoguhoidja:
1) abistab isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;
2) registreerib eelnevalt AIP kasutajad kohapeal, telefoni või elektronposti teel;
3) käivitab ja lülitab välja arvutid;
4) kontrollib arvutite korrasolekut;
5) annab juhiseid AIP kasutamiseks;
6) tõkestab arvutite väärkasutamise;
7) kontrollib arvutite kasutamise aega;
8) registreerib arvuti kasutamise;
9) raamatukogu juhataja/raamatukoguhoidja teavitab arvuti rikkest IT-spetsialisti;
10) IT-spetsialist korraldab arvuti remondi ja hoolduse.

§ 15. AIP-i kasutaja õigused

AIP kasutajal on õigus:
1) eelregistreerimisel määratud ajal kasutada AIP arvuteid;
2) saada abi juhatajalt või raamatukoguhoidjalt;
3) pääseda tasuta juurde avalikule teabele.

§ 16. AIP-i kasutaja kohustused

AIP kasutaja on kohustatud:
1) kohe teatama raamatukogu juhatajale või raamatukoguhoidjale tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara mittekorrasolekust, lõhkumisest või kadumisest;
2) enne printimist või kopeerimismasina kasutamist informeerima raamatukogu juhatajat/raamatukoguhoidjat;
3) täitma raamatukogu juhataja/raamatukoguhoidja korraldusi.

§ 17. AIP-i kasutajal on keelatud

AIP kasutajal on keelatud:
1) süüa, juua ja suitsetada AIP töökohal;
2) häirida teisi kasutajaid;
3) viibida raamatukoguruumis mobiiltelefoniga, mis ei ole vaiksel reziimil;
4) muuta arvutite häälestust;
5) installeerida tarkvara ja laadida faile kõvakettale;
6) omavoliliselt välja lülitada arvuteid või neid alglaadida;
7) mängida arvutimänge;
8) laadida maha piraattarkvara;
9) installeerida arvutisse isiklikku tarkvara;
10) kasutada AIP tehnikat ja ressursse ühiskondlike kõlblusnormidega vastuolus olevate materjalide tarbimiseks ja levitamiseks.

Allikas: Halinga valla raamatukogude kasutamise eeskiri